Virksomhedsoplysninger

Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter og abonnementer, der bliver solgt af Lauras Hjerterum(herefter ”leverandøren”) via hjemmesiden www.laurashjerterum.dk

Lauras Hjerterum
 

Leveringsbetingelser

Leverandøren leverer løsningerne ved at gøre dem tilgængelige online for kunden fra den abonnementets startdato 
Kunden downloader selv de musikfiler, der kræver download.
Tilgængelighed for kunden forudsætter, at kunden af opretter sig som kunde i systemet.

 


Erstatning

Leverandørens samlede erstatningskrav kan aldrig overstige værdien af det indgåede abonnemet inkl. renter og omkostninger. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab som driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis Leverandøren skulle blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtiget til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang som leverandørens ansvar er begrænset efter nærværende Handelsbetingelser.

Leverandøren vil til enhver tid være uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale som skyldes force majeure som fx strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokader, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandør, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg eller nogen anden årsag der ligger udenfor leverandørens kontrol. Kunden er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.

Ændringer til abonnement

Kontaktpersonerne angivet i vores abonnement vil blive informeret pr. e-mail om eventuelle opdateringer.
Ved forlængelse af abonnement kan der forekomme prisjusteringer.
Leverandøren forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne løsninger fra abonnementet. Det sker enten ved at opdatere indhold eller ved at en løsning substitueres af en anden løsning med tilsvarende funktionalitet.

Ikrafttrædelse og opsigelse

Kontrakten vil træde i kraft i henhold til den anførte startdato.
Kontrakten er tegnet som løbende abonnement med årlig betaling i henhold til kontraktens startdato.
Kontraktens startdato vil gælde som årlig faktureringsdato for abonnementet.
Senest tre måneder før kontraktens årlige faktureringsdato, kan kontrakten opsiges skriftligt.
Såfremt kontrakten opsiges tidligere end tre måneder før kontraktens årlige faktureringsdato, vil kontrakten stadig være i kraft frem til den årlige faktureringsdato.
Overskrides fristen for opsigelse af kontrakten, forlænges abonnementet i yderligere et år med samme opsigelsesvilkår som ved indgåelse af kontrakten.

Betalingsbetingelser

Betaling forfalder ved kontraktens startdato.
Hvis betalingsfristen ikke overholdes i henhold til faktura, kan abonnementet ophæves.

Brugsret

Leverandøren ejer til enhver tid alt indhold.
Hvis licenserne ikke anvendes til de brugere, som er omfattet af abonnement, og/eller leverandøren mistænker misbrug af dette, forbeholder leverandøren sig ret til at deaktivere de pågældende abonnementer.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives skriftligt til laura@laurashjerterum.dk.
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Kontaktinformation
Leverandøren kan kontaktes på telefon NUMMER eller via e-mail: laura@laurashjerterum.dk.

Ændringer til handelsbetingelser
Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne ensidigt og uden varsel.


Lov og værneting
Det er udtrykkeligt aftalt mellem parterne at dansk ret er gældende for alle indgåede aftaler.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret i Leverandørens hjemting. Enhver tvist har Leverandøren dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til laura@laurashjerterum.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/od

0
    0
    Din kurv
    Du har intet i kurven